Giá Viện Phí cập nhật theo Thông tư 13/2019/TT_BYT ngày 05/7/2019 của Bộ y tế

Bảng giá dịch vụ xin xem tại đây