Khoa Kiểm soát nhiễm Khuẩn

1. Giới thiệu:

 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Bệnh viện.

Có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Thực hiện báo cáo theo quy định.

2. Nhân sự

 

Phụ trách khoa:Bác sỹ Mai Thị Huê 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Thành viên: 07 người