Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện

I. Giới thiệu

1. Quản lý chất lượng Bệnh viện: là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

2. Truyền thông: Là đầu mối thực hiện các hoạt động truyền thông tại bệnh viện

II. Nhân sự

 

 

Trưởng phòng QLCL BV:  BS CKI.Vũ Mạnh Cường

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0203 3935262

 

Thành viên: 04 người

Trong đó:

Tổ Quản lý chất lượng bệnh viện: 03 người

Tổ Truyền thông: 01 người