NHỮNG VIỆC CẦN THƯC HIỆN ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG